پیدا

چرا آخه..

درخواست حذف اطلاعات

ای خدا دلگیرم ازت ، آی زندگی سیرم ازت ... خدایا چرا منو دوست نداری ؟ چرا آخه؟ ب خدا ، خودت داری میبینی ...