پیدا

پیاده می شوم

درخواست حذف اطلاعات


به زور آمـــــده بودم… به اختیـار مــــرا…
ببر به آ ِ دنیـــــا… از ایـن محــــل لطفاً
نمانده راهِ زیادی… کنــــار قبرستـــــان
پیاده می شوم اینجا همیـن بغل لطفا