پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

عین مرگ است اگر بی تو ، بخواهد برود آنکه از جان خودت دوست ترش می داری...