پیدا

اول وقت

درخواست حذف اطلاعات

یه ساعت از اذان گذشته و من هنوز نخوندم ، احتمالا یه بیست دقیقه ی دیگه هم کارم طول بکشه ... چی بگم خدا ... چی دارم بگم جز شرمندگی ...