پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

حوصله نوشتن نیست با این حال اب... اصلا حوصله زندگی نیست ... در این لحظات مرگ چه شیرین است اگر بیاید...