پیدا

دل ش ته..

درخواست حذف اطلاعات

دلم ش ته ، بد ش ته ... فکرشو نمی اینجوری بشه ، یه چیزایی دست خود آدم نیست تا بخودت میای می بینی شده آنچه که نباید... هیچ وقت بیشتر از حقم نخواستم ، شاید بعضیا فکر خیالات ورم داشته ولی ... خود کرده را تدبیر نیست ، حالا من موندم و یه دل تنها و ش ته ... خدا عاقبت هممونو ختم به خیر کنه ...