پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

ب تا دیر دقت بیدار بودم و لباس مشتری رو آماده ، امروز زود بیدار شدم ، از صب سر پا بودم تا نه شب ، آشپزخونه رو تمیز کردیم ، فقط خانوما میدونن چه کار سختیه و چقد خستگی داره ... با وجود اینهمه خستگی بازم خواب به چشمم نمیاد ...