پیدا

سه ساله...

درخواست حذف اطلاعات

سلام تازه ز ره امده گلویت کو
سلام همسفر نی سوار من بابا
چقدر حرف برای تو داشتم حالا
بیا کمی بغلم کن قرار من بابا.. قربون سه ساله ی تو برم حسین جان ...