پیدا

کاش

درخواست حذف اطلاعات

کاش یه اطاقک داشتم یه گوشه از شهر ، تنهای تنها ... نه میرفتم خونه ی نه ی میومد خونم ، خودم بودم و خودم ... دلم تنهایی مطلق میخواد ... خدایا کاش بشود ...