پیدا

تو را شنیدم اما...

درخواست حذف اطلاعات

بیا ... جلوتر.. میخواهم در گوشت چیزی بگویم . . شنیدی ؟ نه! خب راست میگویی کلمه نگفتم خواستم احساسم را در گوشت بگویم من گفتم شنیدنش با تُ ... . . پ ن : اومدم و شنیدم ولی شنیده های من برع شد ... شاید...