پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

سوخت... نصفِ حرفهایم در گلو اما تو را هرچه می سوزَد گلویم دوست دارم بیشتر...!