پیدا

فراق...

درخواست حذف اطلاعات


میان خضر و موسی چون فراق افتاد، فهمیدم
که گاهی واقعیت با حقیقت در منافات است