پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

کمتر از یه ساعت تا اذان صب مونده و من همچنان مشغول کار... خیلی خستم ، هنوز خیلی مونده تا تموم شه فکر کنم تا صب وقت ببره ... خدا کنه زور من بیشتر از خستگی باشه وگر نه شرمنده مردم میشم ...