پیدا

عشق..

درخواست حذف اطلاعات

عاشقی را چه نیاز است به توجیه و دلیل
که تو ای عشق همان پرسش بی زیرایی