پیدا

کجایی...

درخواست حذف اطلاعات

من بی تو همی هیچ ندانم که کجایم ای از بر من دور ندانم که کجایی...