پیدا

...

درخواست حذف اطلاعات

درک حال یکی دیگه کار سختیه ، توقع ندارم ی درکم کنه ، از ی کمک هم نمیخوام ... دلت میگیره وقتی ...